Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Ymgyrchoedd

Cofrestru gydag Ymgyrch

Er mwyn cofrestru gydag unrhyw un o’r ymgyrchoedd, llenwch y manylion isod, os gwelwch yn dda:
Rydw i’n cytuno â thelerau
ac amodau Kay Swinburne


Nid ydwyf am dderbyn unrhyw
ohebiaeth ychwanegol
Enw: *
Enw’r ymgyrch: *
Ffôn: *
Cyfeiriad e-bost: *


Arbed yr Wenynen
Mae gwenyn dan fygythiad ledled yr Undeb Ewropeaidd. Fe amcangyfrifir fod poblogaethau o wenyn yng Nghymru yn diflannu ar raddfa o 39% y flwyddyn – gydag un ym mhob tri o gytrefi wedi marw yn y tair blynedd diwethaf. Mae’r ymchwilwyr yn dweud nad oes unrhyw un rheswm penodol am y dirywiad hwn, ond bod colli cynefin, datguddiad I gemegau a heintiau yn esboniadau posib.
 
Yr hyn sy’n glir iawn yw effaith drychinebus a gaiff hyn ar ddiogelwch bwyd Ewrop. Mae’r wenynen fêl yn peillio dros 90 o gnydau – o ffrwythau i lysiau, i gnau a grawn. Mae’n hanfodol ein bod yn gweithredu i ddod â’r dirywiad hwn i ben gan y byddai colli’r ddolen holl-bwysig hon yn y cadwyn bwyd yn dod â bygythiad enbyd i ddiwydiant amaethyddol Prydain. Heb gynllun i warchod y gwenyn, ni fydd cynllun B.
 
Os hoffech chi wybod mwy am gadw gwenyn, cysylltwch â Chymdeithas Gwenwynwyr Cymru trwy www.wbka.com
 
Mae’r UE ar hyn o bryd yn ariannu ymchwil newydd er mwyn gwarchod gwenyn:   
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/research_en.htm

Iechyd y wenynen fêl a’r heriau i’r sector cadw gwenyn
 
Fel ymateb i’r nifer o ymholiadau rydw i wedi’u derbyn o’m hetholwyr parthed y cynnig amgen dros ddatrysiad ar iechyd gwenyn mêl, a argymhellwyd gan Jill Evans ASE o’r grwp Gwyrdd, hoffwn i esbonio pam i mi bleidleisio yn ei erbyn yn ystod Sesiwn Lawn mis Tachwedd ac o blaid adroddiad Tabajdi fel ag y’i ddrafftiwyd.
 
Rydym ni i gyd yn ymwybodol fod nifer y gwenyn mêl wedi lleihau’n arw dros y blynyddoedd diwethaf ac y gallai hyn gael effaith andwyol ar allu Ewrop i gynyrchu cnydau sydd angen cael eu peillio. Mae nifer o ffactorau wedi’u cynnig i esbonio’r cwymp hwn, ac mae gwenwynwyr Cymru, er eu bod yn cynyddu o ran eu nifer, yn pryderu am barhad hir dymor poblogaeth gwenyn. Er bod cadw gwenyn yn awr mor boblogaidd yn y DU bod cychod gwenyn i’w gweld ar do Cyfnewidfa Stoc Llundain.
 
Mae adroddiad hawl cychwyn hunan Tabajdi yn cynnig safbwynt gytbwys ar y rhesymau dros farwolaeth y gwenyn mêl ac mae’n iawn galw am i ragor o ymchwil fod ar gael o raglen FP8 i ganolbwyntio ar atal haint gwenyn ac i ddod o hyd i ddatrysiadau posib i’w nifer lleihaol. Rwyf felly yn gobeithio fod ymchwilwyr yn edrych yn fyd-eang am astudiaethau achos a’u bod yn dechrau o safbwynt ddibleidiol parthed rhai plaladdwyr penodol a thechnoleg enynnol. Mae’n rhaid i ymchwil annibynnol fod yn annibynnol ac yn ddiduedd.  Nid yw’r dystiolaeth bresennol yn ddiymwad parthed y rhesymau am farwolaethau diweddar.
 
Ymchwil i farwolaeth y wenynen fêl i’w groesawu, 21.05.12

Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd rhaglen gynhwysfawr o ymchwil i gwymp nifer y gwenyn mêl ledled Ewrop.

Dros y misoedd diwethaf, mae Kay wedi talu cryn sylw i’r argyfwng sy’n effeithio ar boblogaeth y wenynen fêl yng Nghymru. Yr haf diwethaf, fe lansiodd Kay ymgyrch i ‘Arbed yr Wenynen’ yn Sioe Frenhinol Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r dirywiad serth ym mhoblogaeth y wenynen fêl a’r rôl bwysig maent yn ei chwarae mewn peillio cnydau. Yn dilyn hyn, fe eiliodd hi’r galwadau am i arian yr UE gael ei neilltuo ar gyfer astudio’r cwymp yn nifer gwenyn mêl ar draws Ewrop.

Yn ddiweddar, mae Comisiwn Ewrop wedi cyhoeddi’i gynlluniau i ariannu prosiect o werth €3.2 i gefnogi 17 o wledydd Ewrop, gan gynnwys y DU, i wneud astudiaethau gwyliadwriaeth i gasglu gwybodaeth bellach ar y broses o golli heidiau o wenyn mêl. Nod y prosiect hwn, fydd yn parhau am flwyddyn, fydd casglu rhagor o wybodaeth a dealltwriaeth well o’r broblem ledled Ewrop yn ogystal ag egluro’r rhesymau dros farwolaethau cynyddol y wenynen fêl.

Fe ddywedodd Kay:

"Rwyf wrth fy modd am y cyhoeddiad hwn a’r ffaith fod y Comisiwn wedi gwrando ar bryderon fy etholwyr. Dydy llawer o bobl ddim yn gwybod fod gwenyn mêl yn gyfrifol am beillio tua 90% o’n cnydau ac fe fydd y dirywiad parhaol yn eu niferoedd yn cael effaith andwyol ar ffermwyr sy’n ceisio cynhyrchu bwyd yng Nghymru. Rwyf wastad wedi bod o’r farn mai problem ledled Ewrop yw hon ac mae’n synhwyrol fod ymchwil yn cael ei gyd-drefnu ar lefel yr UE er mwyn dod o hyd i ddatrysiad cyffredin.

“Fe fygythir y wenynen fêl ar draws Ewrop yn barhaol gan blâu ac afiechydon, ond dydyn ni ddim yn deall pam bod hyn yn digwydd. Fe amcangyfrifir fod poblogaeth y wenynen fêl yng Nghymru wedi gostwng ar gyfradd o 39% y flwyddyn ac mae llawer o wenynwyr Cymru wedi gweld eu heidiau’n diflannu’n llwyr oherwydd yr afiechydon hyn.

“Fodd bynnag, hoffwn i bwysleisio fod yr ymchwil a wneir yn annibynnol, yn ddiduedd a’i fod yn seiliedig ar astudiaethau achos byd-eang er mwyn sicrhau parhad hir-dymor y wenynen fêl. Rwy’n credu y bydd ariannu’r ymchwil hwn yn allweddol o ran egluro’r atebion holl-bwysig ynglyn â pham bod eu niferoedd yn lleihau mor gyflym.”

Dywedwch wrthon ni am eich problemau tâp coch


Mae’r ASE lleol Kay Swinburne yn cynnig ei gwasanaeth fel modryb ofidiau ar gyfer busnesau bychain sydd yn cael eu hunain yn gandryll am dâp coch.

 
Mae Kay yn galw ar entrepreneuriaid ac arweinwyr mentrau bychain a chanolig (SMEs) yng Nghymru i gysylltu â hi am eu prif bryderon ynghylch rheolau a rheoleiddiadau gor-feichus – yn enwedig y rheini sy’n deillio o Frwsel.
 
Mae hi wedi ysgrifennu at sefydliadau masnach a chwmnïoedd ledled y wlad i ofyn iddyn nhw gymryd rhan mewn arolwg barn ledled Ewrop er mwyn llunio braslun o’r ddeddfwriaeth sy’n achosi’r trafferthion mwyaf i fusnes.
 
Mae’r cam hwn yn dilyn menter gan y Comisiynydd Ewropeaidd dros Ddiwydiant ac Entrepreneuriaeth, Antonio Tajani, sy’n dweud ei fod eisiau darganfod y 10 deddf mwyaf cyfyngiadol ar gyfer mentrau bychain a chanolig ar ddeddflyfrau’r UE. Mae e wedi lansio ymgynghoriad fydd yn parhau tan 21ain Rhagfyr, pan fydd y Comisiwn yn dadansoddi’r canlyniadau ac yn asesu’r hyn sydd angen ei wneud i helpu busnesau bychain.
 
Mae Kay yn gofyn i fusnesau ysgrifennu ati hi er mwyn iddi fod yn ymwybodol o’u pryderon cyn anfon yr wybodaeth i’r Comisiwn ym Mrwsel.
 
"Fe ddywedodd hi: “Rydw i am i bobl fusnes leisio’u barn – i ddweud wrtha i am yr hyn sy’n eu gwylltio. Yn lle grwgnach ymysg eu hunain am y problemau mae tâp coch yn eu creu iddyn nhw, fe ddylen nhw adrodd eu pryderon yn ôl ataf i - ac fe fydda i’n dweud wrth Frwsel.
 
“Ar yr un pryd, gobeithio cael dealltwriaeth werthfawr o hwyliau busnesau yn y rhanbarth a’r heriau mae pobl yn eu hwynebu.”
 
Fe ddywedodd hi: “Mae’r Comisiwn yn dweud ei fod eisiau clywed am y problemau sy’n wynebu busnesau bychain. Mae’n dweud ei fod yn ceisio torri tâp coch ond mae e eisiau cyfarwyddid ar ba rannau sydd angen ymyrraeth.
 
"Gadewch i ni eu cadw nhw at eu gair a dweud yn union beth sy’n digwydd wrthyn nhw.”
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
26/03/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi’i dyfarnu heddiw â Rhyddid Dinas Llundain.

Casglodd Dr Swinburne ei Rhyddid y Ddinas mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw yn Guildhall Llundain, mewn cydnabyddiaeth o’I gwaith trwy gydol y mandad hwn yn Aelod Senedd Ewrop, ac yn arbennig am ei chyfnod yn Gydlynydd Materion Ariannol ac Economaidd Grwp Diwygwyr a Cheidwadwyr Ewrop.

Mae dyfarnu Rhyddid Dinas Llundain yn un o’r seremonïau traddodiadol hynaf sydd yn dal i ddigwydd hyd heddiw...(Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')

17/03/2014Roedd hi'n fraint i Dr Kay Swinburne ASE groesawu Ynadon Gwent i Senedd Ewrop yr wythnos 'ma. Dan arweiniad Revis Williams, mwynheuodd y grwp anerchiad addysgiadol am waith a hanes y sefydliadau Ewropeaidd, ac wedyn aethon nhw ar ymweliad â phrif adeiladau’r Senedd.

 

Gwrandawodd y grwp hefyd ar Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol Senedd Ewrop, a gwylio cyfarwyddyd gan Weinidog Llywodraeth y DU dros Ewrop, David Lidington AS.

 

Wrth siarad am ymweliad Ynadon Gwent â Senedd Ewrop, dywedodd Dr Swinburne:

 

“Rydw i wastad yn edrych ymlaen at y cyfle i groesawu etholwyr o Gymru i Senedd Ewrop, boed hynny ym Mrwsel neu Strasbwrg. Roedd hi’n bleser cwrdd ag Ynadon Gwent yr wythnos ‘ma, ac rydw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthyn nhw yn y dyfodol agos.”

14/03/2014 .
26/02/2014Mae’r Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop wedi cysylltu â’r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn cael gwybodaeth am gronfeydd yr UE ar gyfer y rheini sy’n wynebu colledion ariannol oherwydd y stormydd.

Mae pysgotwyr y glannau, gan gynnwys y rheini yng Nghymru a De Loegr, wedi dioddef yn arbennig y gaeaf hwn gan fod y stormydd wedi’u hatal rhag mynd i’r môr.

Yn ôl Dr Swinburne, bu’n rhaid i’r pysgotwyr ddewis rhwng rhoi eu bywydau yn y fantol ar y môr neu fod yn y sefyllfa lle nad oes ganddyn nhw ddigon o arian i dalu’u biliau neu brynu bwyd i’w teuluoedd. Dychwelodd y pysgotwyr i’r môr dim ond y penwythnos diwethaf ar ôl bod yn segur am bron i ddeufis.

Rhoddodd yr ASEau Ceidwadol bwysau ar y Comisiwn Ewropeaidd ac yn dilyn hyn, datgelwyd y gellir dod o hyd i gefnogaeth trwy gynlluniau’r UE fel Cronfa Bysgodfeydd Ewrop… (Darllenwch ragor o dan ‘Erthyglau’) 

25/02/2014

Cyn y bleidlais yn Senedd Ewrop yfory ar y Gyfarwyddeb ar Gynhyrchion Tybaco mae’r ASEau Ceidwadol yn ymgasglu i ddangos eu bod nhw ‘dal yn gandryll’ am gynigion yr UE i or-reoleiddio e-sigaréts. Mae llawer o’r cwmnïau sydd ar hyn o bryd yn darparu’r dewis amgen hwn dros gynhyrchion tybaco yn fusnesau Cymreig. Fel mae’r cynnig yn sefyll ar hyn o bryd, fe fyddai’n rhy llym o lawer ac yn debygol o arwain at y busnes e-sigaréts yn cael ei symud i’r cwmnïau fferyllol a’r cwmnïoedd tybaco eu hunain. Canlyniad anfwriadol arall fyddai atal E-ciggs, Cwmni Cymreig arall rhag noddi stadiwm Merthyr os ydy’r mesurau hyn yn cael eu pasio heb gael eu newid.25/02/2014 .
25/02/2014 .
11/02/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi cwrdd â’r Comisiynydd Ewropeaidd dros Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol, László Andor, heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ymweld â Chaerdydd. Yn ystod ymweliad i groesawu’r Comisiynydd yn Nhy Hywel, fe gafodd hi’r cyfle i drafod sut y gall Cymru sicrhau ei bod yn cael y budd mwyaf o’r arian newydd a ddaw o’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020.

Yn ystod ei ymweliad, fe fydd y Comisiynydd Andor hefyd yn ymweld â thair safle prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru, i weld sut mae ein cymunedau eisoes wedi elwa ar arian o’r UE.

24/01/2014Mae’r cynlluniau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y byddai arian o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ddosbarthu’n cadarnhau y byddant yn trosglwyddo 15% o Daliad Fferm Sengl y PAC o Biler 1 i Biler 2 (Rhaglen Datblygu Gwledig).

 

15% yw’r swm mwyaf a ganiateir, o ran trosglwyddo arian o Biler 1 i Biler 2 ac mae’n swm mwy ei faint o’r gyllideb nac a gynllunir yn Lloegr, ble na fydd y Llywodraeth ddim ond yn symud 12% o’r arian sydd ar gael i ddechrau ac wedyn yn cynyddu’r swm yn raddol i gyrraedd 15%. Dylunir y lleihad cychwynnol hwn er mwyn cefnogi’r ffermwyr sydd yn pryderu y bydd trosglwyddo’r arian hwn yn eu gadael dan anfantais.

 

Wrth drafod penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddewis trosglwyddo’r uchafswm o 15%, fe ddywedodd Dr Swinburne, yr ASE Ceidwadol dros Gymru:

 

“Mae’n siom i fi weld fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu yn erbyn cynnig yr un raddfa symudol y mae ffermwyr yn Lloegr yn mynd i’w gael. Fe weithiodd yr ASEau Ceidwadol yn galed er mwyn cael yr hyblygrwydd ac mae’n siom nad ydy Llywodraeth Cymru’n ei ddefnyddio er mwyn helpu ffermwyr Cymru”.

 

“O fethu i ddewis cyfradd drosglwyddo o 12%, mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle hollbwysig i fynd i’r afael â rhai o bryderon dealladwy ein ffermwyr ac i helpu ffermwyr Cymru mewn marchnad amaethyddol Ewropeaidd gystadleuol dros ben.”

 

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2014 – Cedwir pob hawl