Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Treuliau / Lobïwyr

Mae’r cyfryngau wedi rhoi llawer o sylw i dreuliau a lwfansau ASEau ac ASau yn ddiweddar ac mi gredaf y byddai’n fuddiol egluro nifer o bwyntiau.

Treuliau

Er mwyn tryloywder ac er mwyn cydymffurfio â Payment of Expenses and Allowances to Members (PEAM) Senedd Ewrop a Rules of Procedure of the Conservative Delegation, fe gewch ddarllen fy ffurflenni Right to Know yn fan hyn:

Gorffennaf - Rhagfyr 2009
Ionawr - Mehefin 2010
Gorffennaf - Rhagfyr 2010
Ionawr - Mehefin 2011

Fe roddir ystod o dreuliau i ASEau, gan gynnwys lwfans misol sy’n cyfro lwfansau staffio, treuliau i’r swyddfa, treuliau gwaith a theithio. Fe rennir pob un o’r lwfansau yma yn gyfrifon ar wahan er mwyn eu cadw’n dryloyw. Mae pob un o’r cyfrifon hyn yn cael eu harchwilio yn flynyddol gan gyfrifydd cymwys. Fe fwcir teithiau awyren ail ddosbarth pan fo’n bosib.

Fe seilir fy nghyflog ar 38.5% o enillion Barnwyr Llys Cyfiawnder Ewrop yn Ewros ac yr ydwy’n talu treth incwm yr UE a threth gymdeithasol yr UE arni. Rydw i wedyn yn talu treth incwm y DU a chyfraniad llawn tuag at Yswiriant Cenedlaethol y DU.

Am wybodaeth bellach ar dreuliau a lwfansau, ymwelwch â gwefan Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop trwy glicio yma.

Lobïwyr

Hefyd, er eich gwybodaeth, fe allwch chi weld rhestr o lobïwyr sy wedi cysylltu â fi odan:

Rhestr o Lobïwyr Ionawr-Ebrill 2010
Rhestr o Lobïwyr Gorffennaf-Rhagfyr 2010
Rhestr o Lobïwyr Ionawr-Mehefin 2011
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
26/03/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi’i dyfarnu heddiw â Rhyddid Dinas Llundain.

Casglodd Dr Swinburne ei Rhyddid y Ddinas mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw yn Guildhall Llundain, mewn cydnabyddiaeth o’I gwaith trwy gydol y mandad hwn yn Aelod Senedd Ewrop, ac yn arbennig am ei chyfnod yn Gydlynydd Materion Ariannol ac Economaidd Grwp Diwygwyr a Cheidwadwyr Ewrop.

Mae dyfarnu Rhyddid Dinas Llundain yn un o’r seremonïau traddodiadol hynaf sydd yn dal i ddigwydd hyd heddiw...(Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')

17/03/2014Roedd hi'n fraint i Dr Kay Swinburne ASE groesawu Ynadon Gwent i Senedd Ewrop yr wythnos 'ma. Dan arweiniad Revis Williams, mwynheuodd y grwp anerchiad addysgiadol am waith a hanes y sefydliadau Ewropeaidd, ac wedyn aethon nhw ar ymweliad â phrif adeiladau’r Senedd.

 

Gwrandawodd y grwp hefyd ar Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol Senedd Ewrop, a gwylio cyfarwyddyd gan Weinidog Llywodraeth y DU dros Ewrop, David Lidington AS.

 

Wrth siarad am ymweliad Ynadon Gwent â Senedd Ewrop, dywedodd Dr Swinburne:

 

“Rydw i wastad yn edrych ymlaen at y cyfle i groesawu etholwyr o Gymru i Senedd Ewrop, boed hynny ym Mrwsel neu Strasbwrg. Roedd hi’n bleser cwrdd ag Ynadon Gwent yr wythnos ‘ma, ac rydw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthyn nhw yn y dyfodol agos.”

14/03/2014 .
26/02/2014Mae’r Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop wedi cysylltu â’r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn cael gwybodaeth am gronfeydd yr UE ar gyfer y rheini sy’n wynebu colledion ariannol oherwydd y stormydd.

Mae pysgotwyr y glannau, gan gynnwys y rheini yng Nghymru a De Loegr, wedi dioddef yn arbennig y gaeaf hwn gan fod y stormydd wedi’u hatal rhag mynd i’r môr.

Yn ôl Dr Swinburne, bu’n rhaid i’r pysgotwyr ddewis rhwng rhoi eu bywydau yn y fantol ar y môr neu fod yn y sefyllfa lle nad oes ganddyn nhw ddigon o arian i dalu’u biliau neu brynu bwyd i’w teuluoedd. Dychwelodd y pysgotwyr i’r môr dim ond y penwythnos diwethaf ar ôl bod yn segur am bron i ddeufis.

Rhoddodd yr ASEau Ceidwadol bwysau ar y Comisiwn Ewropeaidd ac yn dilyn hyn, datgelwyd y gellir dod o hyd i gefnogaeth trwy gynlluniau’r UE fel Cronfa Bysgodfeydd Ewrop… (Darllenwch ragor o dan ‘Erthyglau’) 

25/02/2014

Cyn y bleidlais yn Senedd Ewrop yfory ar y Gyfarwyddeb ar Gynhyrchion Tybaco mae’r ASEau Ceidwadol yn ymgasglu i ddangos eu bod nhw ‘dal yn gandryll’ am gynigion yr UE i or-reoleiddio e-sigaréts. Mae llawer o’r cwmnïau sydd ar hyn o bryd yn darparu’r dewis amgen hwn dros gynhyrchion tybaco yn fusnesau Cymreig. Fel mae’r cynnig yn sefyll ar hyn o bryd, fe fyddai’n rhy llym o lawer ac yn debygol o arwain at y busnes e-sigaréts yn cael ei symud i’r cwmnïau fferyllol a’r cwmnïoedd tybaco eu hunain. Canlyniad anfwriadol arall fyddai atal E-ciggs, Cwmni Cymreig arall rhag noddi stadiwm Merthyr os ydy’r mesurau hyn yn cael eu pasio heb gael eu newid.25/02/2014 .
25/02/2014 .
11/02/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi cwrdd â’r Comisiynydd Ewropeaidd dros Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol, László Andor, heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ymweld â Chaerdydd. Yn ystod ymweliad i groesawu’r Comisiynydd yn Nhy Hywel, fe gafodd hi’r cyfle i drafod sut y gall Cymru sicrhau ei bod yn cael y budd mwyaf o’r arian newydd a ddaw o’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020.

Yn ystod ei ymweliad, fe fydd y Comisiynydd Andor hefyd yn ymweld â thair safle prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru, i weld sut mae ein cymunedau eisoes wedi elwa ar arian o’r UE.

24/01/2014Mae’r cynlluniau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y byddai arian o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ddosbarthu’n cadarnhau y byddant yn trosglwyddo 15% o Daliad Fferm Sengl y PAC o Biler 1 i Biler 2 (Rhaglen Datblygu Gwledig).

 

15% yw’r swm mwyaf a ganiateir, o ran trosglwyddo arian o Biler 1 i Biler 2 ac mae’n swm mwy ei faint o’r gyllideb nac a gynllunir yn Lloegr, ble na fydd y Llywodraeth ddim ond yn symud 12% o’r arian sydd ar gael i ddechrau ac wedyn yn cynyddu’r swm yn raddol i gyrraedd 15%. Dylunir y lleihad cychwynnol hwn er mwyn cefnogi’r ffermwyr sydd yn pryderu y bydd trosglwyddo’r arian hwn yn eu gadael dan anfantais.

 

Wrth drafod penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddewis trosglwyddo’r uchafswm o 15%, fe ddywedodd Dr Swinburne, yr ASE Ceidwadol dros Gymru:

 

“Mae’n siom i fi weld fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu yn erbyn cynnig yr un raddfa symudol y mae ffermwyr yn Lloegr yn mynd i’w gael. Fe weithiodd yr ASEau Ceidwadol yn galed er mwyn cael yr hyblygrwydd ac mae’n siom nad ydy Llywodraeth Cymru’n ei ddefnyddio er mwyn helpu ffermwyr Cymru”.

 

“O fethu i ddewis cyfradd drosglwyddo o 12%, mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle hollbwysig i fynd i’r afael â rhai o bryderon dealladwy ein ffermwyr ac i helpu ffermwyr Cymru mewn marchnad amaethyddol Ewropeaidd gystadleuol dros ben.”

 

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2014 – Cedwir pob hawl