Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Treuliau / Lobïwyr

Mae’r cyfryngau wedi rhoi llawer o sylw i dreuliau a lwfansau ASEau ac ASau yn ddiweddar ac mi gredaf y byddai’n fuddiol egluro nifer o bwyntiau.

Treuliau

Er mwyn tryloywder ac er mwyn cydymffurfio â Payment of Expenses and Allowances to Members (PEAM) Senedd Ewrop a Rules of Procedure of the Conservative Delegation, fe gewch ddarllen fy ffurflenni Right to Know yn fan hyn:

Gorffennaf - Rhagfyr 2009
Ionawr - Mehefin 2010
Gorffennaf - Rhagfyr 2010
Ionawr - Mehefin 2011

Fe roddir ystod o dreuliau i ASEau, gan gynnwys lwfans misol sy’n cyfro lwfansau staffio, treuliau i’r swyddfa, treuliau gwaith a theithio. Fe rennir pob un o’r lwfansau yma yn gyfrifon ar wahan er mwyn eu cadw’n dryloyw. Mae pob un o’r cyfrifon hyn yn cael eu harchwilio yn flynyddol gan gyfrifydd cymwys. Fe fwcir teithiau awyren ail ddosbarth pan fo’n bosib.

Fe seilir fy nghyflog ar 38.5% o enillion Barnwyr Llys Cyfiawnder Ewrop yn Ewros ac yr ydwy’n talu treth incwm yr UE a threth gymdeithasol yr UE arni. Rydw i wedyn yn talu treth incwm y DU a chyfraniad llawn tuag at Yswiriant Cenedlaethol y DU.

Am wybodaeth bellach ar dreuliau a lwfansau, ymwelwch â gwefan Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop trwy glicio yma.

Lobïwyr

Hefyd, er eich gwybodaeth, fe allwch chi weld rhestr o lobïwyr sy wedi cysylltu â fi odan:

Rhestr o Lobïwyr Ionawr-Ebrill 2010
Rhestr o Lobïwyr Gorffennaf-Rhagfyr 2010
Rhestr o Lobïwyr Ionawr-Mehefin 2011
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
27/05/2015


Roedd yn fraint cefnogi ymweliad Fforwm Ieuenctid Caerffili â Senedd Ewrop y bore 'ma. Ymhlith y materion eraill a drafodwyd, siaradais â'r grwp am rôl ASE, pobl ifanc yn ymwneud â gwleidyddiaeth a'r refferendwm ar yr UE sydd ar ddod. Mae hi wastad yn galonogol cwrdd â phobl ifanc sydd â diddordeb yn y llywodraeth a gwleidyddiaeth.

20/05/2015Mae Amber Alert yn achub bywydau plant. Mae’n gadael i bobl wybod pan fo plentyn ar goll ac mewn perygl. Dyna pam rydyn ni’n cefnogi ymgyrch i’w wneud yn fwy, yn gryfach ac yn fwy effeithiol.

 

Gallwch chi helpu hefyd. Ewch ar lein yma:

 

 

www.conservativeeurope.com

www.childrescuealert.org.uk

 

…Neu chwiliwch am “childrescuealert” i ddod o hyd i’r app.
13/11/2014Roedd Kay yn hapus dros ben i lansio Grwp Craffu Senedd Ewrop ar Arloesedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr wythnos hon. Fe arweinir y Grwp Craffu hwn gan Health First Europe a chyda chefnogaeth Kay fel un o’r cyd-gadeiryddion, fe fydd yn anelu at dynnu sylw at wella mynediad cleifion at arloesedd mewn iechyd a gofal cymdeithasol a mynd i’r afael â’r nodweddion polisi allweddol sy’n ymwneud ag ymchwil, hyrwyddo iechyd ac iechyd cyhoeddus ar lefel yr UE.


Trwy sicrhau fod iechyd cyhoeddus yn flaenoriaeth Seneddol yn ystod y tymor nesaf, fe fydd y Grwp Craffu yn canolbwyntio ei weithgarwch ar flaenoriaethu arloesedd ar agenda gofal cymdeithasol ac iechyd yr UE, a chodi ymwybyddiaeth am ddatrysiadau sy’n rhoi’r claf yn ganolog ar gyfer systemau iechyd cynaliadwy, gwydn, y gellir cael mynediad hawdd atyn nhw, a chwilio cefnogaeth eang gan ASEau ar gyfer gweithredu datrysiadau arloesol i’r cleifion a gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd.


Lansiwyd y Grwp Craffu ar 10fed pen-blwydd Health First Europe, a ddaeth â swyddogion o’r Sefydliadau Ewropeaidd a’r rhanddeiliaid iechyd ynghyd i ddathlu gwaith blaenorol y gymdeithas ar ystod o faterion iechyd allweddol. Fe gynhelir cyfarfod cyntaf y Grwp Craffu yn 2015.

 

13/11/2014Roedd Kay yn hapus iawn i groesawu cynrychiolwyr o Ddyfodol Ceidwadol Abertawe i Senedd Ewrop, er mwyn iddyn nhw glywed mwy am ei gwaith fel ASE ac iddyn nhw glywed sesiwn lawn fach y mis hwn dros eu hunain!

11/11/2014

Roedd Kay wrth ei bodd i groesawu grwp o 12 o bobl o Borthcawl i Senedd Ewrop i drafod sut y gall arian o’r Undeb Ewropeaidd gael ei ddefnyddio’n well er mwyn helpu busnesau yng Nghymru i dyfu.
24/09/2014Pleser oedd cwrdd ag aelodau Cyngor Prydeinig Cymru i drafod y ffyrdd maen nhw’n hybu Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Trafodwyd nifer o faterion gan gynnwys y rhaglen Erasmus Plus, sut y gellid cydlynu’r ffordd mae Cymru yn cael ei phortreadu i’r byd, a sut mae ymwneud â ac addysgu ysgolion Cymru ar yr hyn sy’n digwydd yn Senedd Ewrop.

23/09/2014 Bydd Kay yn cwrdd heddiw â Llywydd NFU Cymru Stephen James a Chyfarwyddwr NFU Cymru John Mercer. Bydd Kay yn cael y cyfle i drafod y materion allweddol sy’n wynebu ffermwyr, sef yn bennaf: Rheolau newydd y PAC a fydd yn cael eu gweithredu mewn peth dros dri mis a’r Comisiynydd newydd dros Amaethyddiaeth a Datblygiad Gwledig a fydd yn cael ei gwestiynu ddydd Iau 2ain Hydref ar yr hyn mae’n gobeithio ei gyflawni os bydd ei rôl yn cael ei chadarnhau.
24/04/2014
Fe gwrddodd yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne â physgotwyr lleol i drafod cefnogaeth ar gyfer y rheini nad oedden nhw’n gallu pysgota oherwydd stormydd garw y gaeaf.


Roedd Dr Swinburne mewn cyfarfod â’r New Under Ten Fishermen’s Association yn Ninbych-y-pysgod, sy’n cynrychioli’r rheini sy’n pysgota mewn cychod o dan 10m o hyd.


Mae fflydau’r glannau yng Nghymru wedi cael eu effeithio arnynt yn arbennig o wael y gaeaf hwn gan fod y stormydd wedi’u hatal rhag mynd ar y môr.


Mae’r pysgotwyr wedi wynebu’r dewis rhwng peryglu’u bywydau ar y môr neu beidio â chael digon o arian i dalu eu biliau ac i fwydo eu teuluoedd. Doedd y pysgotwyr ddim yn gallu dychwelyd i’r môr tan ganol mis Chwefror ar ôl bron i ddeufis o anweithgarwch.


Yn dilyn pwysau gan y Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop, datgelodd y Comisiwn Ewropeaidd y gellid derbyn cymorth gan gynlluniau’r UE fel Cronfa Pysgodfeydd Ewrop... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

03/04/2014
Fe gafodd y Ceidwadwyr ddigon o gefnogaeth mewn sesiwn lawn ym Mrwsel i ddymchwelyd penderfyniad cynharach gan y Pwyllgor Amgylchedd a fyddai wedi galluogi'r UE i geisio gorfod cwmniau hedfan o'r tu allan i Ewrop i dalu dirwy carbon bob tro y bydden nhw'n hedfan i mewn neu y tu allan i'r UE. Byddai hyn wedi achosi adwaith a allai fod wedi niweidio sector awyrofod y DU'n sylweddol.

Yn ystod y bleidlais, ymunodd yr ASE Plaid Jill Evans a'i chydweithwyr Gwyrdd i wrthod cynigion i barhau i eithrio'r cwmnioedd o'r tu allan i Ewrop rhag ei Gynllun Masnachu Allyriadau... (Darllenwch fwy o dan 'Erthyglau')
26/03/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi’i dyfarnu heddiw â Rhyddid Dinas Llundain.

Casglodd Dr Swinburne ei Rhyddid y Ddinas mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw yn Guildhall Llundain, mewn cydnabyddiaeth o’I gwaith trwy gydol y mandad hwn yn Aelod Senedd Ewrop, ac yn arbennig am ei chyfnod yn Gydlynydd Materion Ariannol ac Economaidd Grwp Diwygwyr a Cheidwadwyr Ewrop.

Mae dyfarnu Rhyddid Dinas Llundain yn un o’r seremonïau traddodiadol hynaf sydd yn dal i ddigwydd hyd heddiw...(Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')

17/03/2014Roedd hi'n fraint i Dr Kay Swinburne ASE groesawu Ynadon Gwent i Senedd Ewrop yr wythnos 'ma. Dan arweiniad Revis Williams, mwynheuodd y grwp anerchiad addysgiadol am waith a hanes y sefydliadau Ewropeaidd, ac wedyn aethon nhw ar ymweliad â phrif adeiladau’r Senedd.

 

Gwrandawodd y grwp hefyd ar Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol Senedd Ewrop, a gwylio cyfarwyddyd gan Weinidog Llywodraeth y DU dros Ewrop, David Lidington AS.

 

Wrth siarad am ymweliad Ynadon Gwent â Senedd Ewrop, dywedodd Dr Swinburne:

 

“Rydw i wastad yn edrych ymlaen at y cyfle i groesawu etholwyr o Gymru i Senedd Ewrop, boed hynny ym Mrwsel neu Strasbwrg. Roedd hi’n bleser cwrdd ag Ynadon Gwent yr wythnos ‘ma, ac rydw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthyn nhw yn y dyfodol agos.”

14/03/2014 .
26/02/2014Mae’r Ceidwadwyr yn Senedd Ewrop wedi cysylltu â’r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn cael gwybodaeth am gronfeydd yr UE ar gyfer y rheini sy’n wynebu colledion ariannol oherwydd y stormydd.

Mae pysgotwyr y glannau, gan gynnwys y rheini yng Nghymru a De Loegr, wedi dioddef yn arbennig y gaeaf hwn gan fod y stormydd wedi’u hatal rhag mynd i’r môr.

Yn ôl Dr Swinburne, bu’n rhaid i’r pysgotwyr ddewis rhwng rhoi eu bywydau yn y fantol ar y môr neu fod yn y sefyllfa lle nad oes ganddyn nhw ddigon o arian i dalu’u biliau neu brynu bwyd i’w teuluoedd. Dychwelodd y pysgotwyr i’r môr dim ond y penwythnos diwethaf ar ôl bod yn segur am bron i ddeufis.

Rhoddodd yr ASEau Ceidwadol bwysau ar y Comisiwn Ewropeaidd ac yn dilyn hyn, datgelwyd y gellir dod o hyd i gefnogaeth trwy gynlluniau’r UE fel Cronfa Bysgodfeydd Ewrop… (Darllenwch ragor o dan ‘Erthyglau’) 

25/02/2014

Cyn y bleidlais yn Senedd Ewrop yfory ar y Gyfarwyddeb ar Gynhyrchion Tybaco mae’r ASEau Ceidwadol yn ymgasglu i ddangos eu bod nhw ‘dal yn gandryll’ am gynigion yr UE i or-reoleiddio e-sigaréts. Mae llawer o’r cwmnïau sydd ar hyn o bryd yn darparu’r dewis amgen hwn dros gynhyrchion tybaco yn fusnesau Cymreig. Fel mae’r cynnig yn sefyll ar hyn o bryd, fe fyddai’n rhy llym o lawer ac yn debygol o arwain at y busnes e-sigaréts yn cael ei symud i’r cwmnïau fferyllol a’r cwmnïoedd tybaco eu hunain. Canlyniad anfwriadol arall fyddai atal E-ciggs, Cwmni Cymreig arall rhag noddi stadiwm Merthyr os ydy’r mesurau hyn yn cael eu pasio heb gael eu newid.25/02/2014 .
25/02/2014 .
11/02/2014Mae Dr Kay Swinburne, ASE Ceidwadol dros Gymru, wedi cwrdd â’r Comisiynydd Ewropeaidd dros Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol, László Andor, heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ymweld â Chaerdydd. Yn ystod ymweliad i groesawu’r Comisiynydd yn Nhy Hywel, fe gafodd hi’r cyfle i drafod sut y gall Cymru sicrhau ei bod yn cael y budd mwyaf o’r arian newydd a ddaw o’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020.

Yn ystod ei ymweliad, fe fydd y Comisiynydd Andor hefyd yn ymweld â thair safle prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yng Nghymru, i weld sut mae ein cymunedau eisoes wedi elwa ar arian o’r UE.

24/01/2014Mae’r cynlluniau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y byddai arian o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ddosbarthu’n cadarnhau y byddant yn trosglwyddo 15% o Daliad Fferm Sengl y PAC o Biler 1 i Biler 2 (Rhaglen Datblygu Gwledig).

 

15% yw’r swm mwyaf a ganiateir, o ran trosglwyddo arian o Biler 1 i Biler 2 ac mae’n swm mwy ei faint o’r gyllideb nac a gynllunir yn Lloegr, ble na fydd y Llywodraeth ddim ond yn symud 12% o’r arian sydd ar gael i ddechrau ac wedyn yn cynyddu’r swm yn raddol i gyrraedd 15%. Dylunir y lleihad cychwynnol hwn er mwyn cefnogi’r ffermwyr sydd yn pryderu y bydd trosglwyddo’r arian hwn yn eu gadael dan anfantais.

 

Wrth drafod penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddewis trosglwyddo’r uchafswm o 15%, fe ddywedodd Dr Swinburne, yr ASE Ceidwadol dros Gymru:

 

“Mae’n siom i fi weld fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu yn erbyn cynnig yr un raddfa symudol y mae ffermwyr yn Lloegr yn mynd i’w gael. Fe weithiodd yr ASEau Ceidwadol yn galed er mwyn cael yr hyblygrwydd ac mae’n siom nad ydy Llywodraeth Cymru’n ei ddefnyddio er mwyn helpu ffermwyr Cymru”.

 

“O fethu i ddewis cyfradd drosglwyddo o 12%, mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle hollbwysig i fynd i’r afael â rhai o bryderon dealladwy ein ffermwyr ac i helpu ffermwyr Cymru mewn marchnad amaethyddol Ewropeaidd gystadleuol dros ben.”

 

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2015 – Cedwir pob hawl