Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Trade-Tech, Hong Kong – 22ain Mawrth 2011

 
 
Ers cyflwyno’r Cyfarwyddyd Marchnadoedd mewn Teclynnau Ariannol, beth dros dair blynedd yn ôl, mae wedi bod yn llwyddiant mawr i fuddsoddwyr yn Ewrop. I raddau helaeth, mae wedi cyflawni’r hyn oedd yn nod ganddo ei wneud – fy chwalodd y rheol grynhoad a chael gwared ar y monopolïau cyfnewid cenedlaethol, cyflwyno cystadleuaeth lleoliad i’r marchnadoedd ecwiti a hefyd ymgeisio’n llwyddiannus i ddarparu rhagor o amddiffyniad i’r buddsoddwyr. Mae prisiau cyfnewid ar draws yr UE wedi gostwng yn sylweddol ac mae masnachu ecwitïau lled Ewropeaidd erbyn hyn yn realiti.
 
 
Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau adolygu’r cyfarwyddeb, neu MiFID II, fe y’i gelwir erbyn hyn – rydym yn wynebu amgylchedd fasnachu wahanol iawn; fe ddisgwylid peth ohono, ond ni fwriedid llawer ohono ac fe ddaeth hyn oherwydd twf enfawr mewn technegau a ddefnyddir gan dai masnach a’r anwadalrwydd a gafwyd oherwydd yr argyfwng ariannol a hylifedd.

 
Mae cystadleuaeth wedi arwain at sefydlu 138 o Gyfleusterau Masnachu Amlwladol neu leoliadau masnachu amgen yn Ewrop, yn ogystal â’r cyfnewidfeydd cenedlaethol blaenorol. Ynghyd â hyn, mae nifer o rwydweithiau croesi ehangach a sefydlwyd gan ‘broker dealers’ unigol i gwrdd ag archebion eu cleientiaid hefyd.

 
Tra disgwylid rhaniad yn y farchnad a rhagor o ddewis i’r buddsoddwyr o ran lleoliadau cyfnewid o ganlyniad i weithredu MiFID, nid ydyw’n glir a ragwelwyd y lefel hon o newid. O ganlyniad i aeddfedrwydd y farchnad, fe gyhoeddir ystod newydd o gyfuniadau disgwyliedig bob cwpl o fisoedd wrth i’r farchnad fynd yn fwyfwy effeithiol trwy uniad ac yn ymgeisio i ddod â hylifedd ac economïau o raddfa, yn enwedig ym maes technoleg.

 
Ond fe all hyn ddod â’i phroblemau ei hun. Wrth i’r marchnadoedd mwy uno â’i gilydd mae’n rhaid bod yn ofalus nad ydym yn encilio o nodau gwreiddiol MiFID am gystadleuaeth rydd a dewis y buddsoddwr, trwy greu monopolïau sydd hyd yn oed yn fwy nac yr oedd y cyfnewidfeydd cenedlaethol yn arfer bod.

 
Mae’n rhaid cyrraedd cydbwysedd mewn popeth. Nid ydwyf yn gwybod beth yw’r rhif ‘iawn’ o ran lleoliadau masnachu yn Ewrop, ond gobeithio y bydd y farchnad yn parhau’n fywiog ac yn amrywiol ac yn gwasanaethu anghenion pawb sy’n ymgymryd yn y farchnad.

 
Un o’r materion pwysicaf y bydd MiFID II yn cyfeirio ato fe yw’r parth data ol-fasnach. Tra bod tâp cyfunol sy’n caniatáu i fuddsoddwyr wybod a gafon nhw’r pris gorau oll am eu masnach, nid dyma’r achos yn yr UE a chan fod eiddo’n masnachu ar unrhyw nifer o blatfformau ar unrhyw un adeg, a phob un yn codi tâl mawr am rannu data am y fasnach honno, dyma nam difrifol yn y farchnad a siwr o fod yr esgeulustod mwyaf yn y ddeddfwriaeth wreiddiol.

 
Tra bod MiFID yn anelu at ddarparu buddsoddwyr gyda’r dull gorau o weithredu, gan roi’r gyfrifoldeb i frocwyr ddod o hyd i’r pris gorau i’w cwsmeriaid, heb dâp cyfunol, nid oes llawer y gall budsoddwr ei wneud i brofi ei fod/nad ydyw’n cael y pris gorau posib. Yn naturiol, mae’n haws o lawer i frocwyr fynd yn ôl i’w hen gyfnewidfeydd ac i honni mai dyma sydd orau i’r buddsoddwr – heb y gallu i brofi i’r gwrthwyneb, fe all yr egwyddor ond fynd mor bell.

 
Mae ardal fwyaf dadleuol MiFID yn Senedd Ewrop yn ymwneud â’r amgylchedd fasnachu sy wedi ymddangos yn y lle OTC a’r pyllau tywyll, boed nhw mewn cyfnewidfeydd neu mewn systemau brocer preifat – mae’r cynnydd hwn mewn masnachu mewn ardaloedd tywyll yn wrthgyferbyniad llwyr i dryloywder yn y farchnad.
 
 
Fe osododd y MiFID gwreiddiol reolau lle y gellid goresgyn yr anghenion tryloywder – yn bennaf i amddiffyn archebion mawrion rhag cael effaith fawr ar y farchnad. Mae gweithredu masnach fawr o dan y rheolau hyn wedi caniatáu i byllau tywyll ymddangos yn Ewrop. Mae nifer o’r rhain yn MTFs ar gyfer buddsoddwyr yn unig, mae eraill yn byllau tywyll hylifedd ar y cyfnewidfeydd eu hunain – ac fe’i cymhlethir yn aml gyda masnach OTC a’r rheini a wneir yn fewnol gan frocwyr ar eu rhwydweithiau croesi brocwyr neu systemau a elwir yn Ewrop yn BCNs neu BCSs.

 
Yr hyn sydd gyda nhw mewn cyffredin yw’r diffyg o dryloywder cyn-fasnach – ond fel mae’n sefyll, mae BCNs yn gweithredu o fewn man gwan MiFID. Tra y bydden yn dadlau bod ‘block trade waivers’ a hylifedd dywyll yn darparu gweithred werthfawr ar gyfer buddsoddwyr, ar hyn o bryd mae llai o oruwchwyliad ohonynt fydd yn eu gadael nhw’n agored i gyhuddiadau o gamddefnydd. Mae rhai o gwmnïoedd hawlio yn gweithredu o fewn pyllau tywyll cleientiaid hyn, tra bod eraill yn cysylltu rhwydweithiau croesi brocwyr gwahanol – gan awgrymu eu bod yn gweithredu fel platfformau masnachu yn lle system croesi diamod. Mae hyn yn golygu y dylent wynebu cyfundrefn reoleiddiad mwy trylwyr MTF.

 
Mae’r cysyniad hwn ond ar ddechrau ei lwybr yn Asia, yn ffurf systemau masnachu eiddo PTS, sydd i fi, yn ymddangos fel croesiad rhwng MTF Ewropeaidd a system fasnachu amgen Americanaidd MTF neu Ewropeaidd a rhwydwaith croesi brocwyr.

 
Heb fod fframwaith rheoleiddiad cadarn, wrth i farchnadoedd ehangu yn Asia i fanteisio ar ragor o gyfleoedd, mae’n anodd sicrhau nad oes gormod o rwystrau yn wynebu’r buddsoddwyr. Y cyhuddiad mwyaf aml a wneir yn erbyn MiFID yw ei fod ond wedi bod o fudd i’r canolwyr ariannol ac nid yw’r arbedion ariannol wedi cael eu pasio ymlaen i’r buddsoddwyr – ac mae hyn yn digwydd hyd yn oed gyda’r mandad deddfol o ddarparu’r gwasanaeth gorau i’w cleientiaid. Wrth i farchnadoedd Asia esblygu, mae’n rhaid cofio mai gwir bwrpas y farchnad, sef dod â chyfalaf buddsoddwyr hir-dymor i’w defnyddio gan gwmnïoedd ar gyfer twf economaidd a adlewyrchir mewn strwythurau’r farchnad.

 
Y maes olaf yng ngolwg MiFID II parthed ecwitïau yw masnach amlder uchel ac algorithmig. Mae cyfleusterau masnachu ledled yr UE wedi creu strategaethau oedd yn broffidiol gynt dim ond ym marchnadoedd amryliw America oedd yn fwy addas i’w gweithredu yn broffidiol yn yr UE. Mae hyn, ynghyd â’r lleoliadau masnachu sy’n cystadlu ar amseroedd cyflymder i ddenu rhagor o hylifedd wedi arwain at ganlyniadau nas rhagwelwyd nad ydynt ychwaith yn gadarnhaol ynteu’n negyddol eto. Tra bod cael rhagor o bobl yn ymwneud â’r farchnad wedi darparu ‘narrower spreads’ a rhagor o hylifedd, mae mwy a mwy o fuddsoddwyr mawr yn cwyno bod yn rhaid iddynt dorri’u harchebion i lawr i ddarnau llai – sy’n codi’r costau gweithredu. Mae buddsoddwyr a’u brocwyr yn awr yn cystadlu mewn ras technoleg wybodaeth gyda chyfranwyr ariannol eraill i fynd ar ôl y fasnach hynny a wneir mewn llai nag eiliad.
 
 
Mae’n amlwg na allwn ni droi’r cloc technoleg yn ôl, hyd yn oed tasen ni eisiau gwneud hynny. Mae Comisiwn Ewrop wedi ystyried cyflwyno cyfnodau gorwedd lleiaf ar gyfer archebion, ac nid oes neb yn gwybod eto beth fydd effeithiau ehangach y polisïau hyn – ac fe allai hyn profi’n fwy niwdeidiol i’r farchnad nac yr ymddygiad y mae’n ceisio ei gywiro. Fodd bynnag, mae’n debyg y bydd symudiadau deddfol amlwg fel osgoi ‘unfiltered sponsored access’, rheoleiddio cwmnïau gyda mynediad i leoliadau’r farchnad yn uniongyrchol ar eu cyfrif eu hunain, a rheoleiddio cyd-leoliad servers yn debygol o gael eu gwthio ymlaen yn fuan er mwyn sicrhau hygrededd y farchnad.

 
Yn fy marn i, y peth pwysicaf sydd ar goll yn y drafodaeth fasnachu algorithmig ac HFT yw data cadarn. Ni wyr y buddsoddwyr beth sy’n digwydd i’w harchebion, ond maen nhw’n teimlo bod eu helw yn cael ei dorri, a bod eu harchebion mawr yn cael eu darganfod gan algorithmau canfod ac yn gwthio’r farchnad i ffwrdd oddi wrthyn nhw yn ystod archebion mawr. Tra bod cwmnïoedd HFT yn dadlau eu bod yn dilyn hen strategaeth arbitrais a bod ganddyn nhw gyllid sylweddol wedi’i fuddsoddi yn y marchnadoedd ac yn chwarae rôl hynod bwysig yn awr mewn darparu hylifedd i’r farchnad.

 
Diffyg data ynghyd â goruwchwyliad diffygiol yw’r rheswm nad oes gan yr un na’r llall y dystiolaeth i brofi neu i wrthbrofi eu dadl. Nid ydwyf o blaid rheoleiddiad hynod drwm, ond o ystyried ei bod wedi cymryd pedwar mis i’r goruwchwylwyr o America gael darlun o 80% o’r farchnad a dau fis ychwanegol i gynnig theori am yr hyn a aeth o’i le yn dilyn cwymp chwim Mai’r 6ed, yr ydwyf yn pryderu’n arw.

 
Ac yn enwedig yn Ewrop, lle mae 27 o wahanol oruwchwylwyr cenedlaethol gyda phwerau a maint gwahanol – nid ydwyf yn argyhoeddedig y gallai’r goruwchwylwyr cyfunol hyd yn oed ailadeiladu’r lefelau ag UDA – mae’n dra ffodus i ni fod ein marchnadoedd ar gau pan y cafwyd cwymp chwim Mai’r 6ed.

 
Yn Ewrop, rydym yn edrych ar y posibilrwydd o weithredu ‘synchronized circuit breakers’ ar draws y system i stopio’r farchnad pan fo digwyddiad anarferol yn digwydd. Fodd bynnag, yr ydwyf yn parhau i bryderu y bydd hwn yn declyn analluog na fydd yn mynd yn ddigon pell i amddiffyn y buddsoddwyr. Nid y canolwyr ariannol neu’r cwmnïoedd HFT a gollodd arian pan gwerthwyd stoc am geiniog y cyfranddaliad, fe gyflwynodd hyn gyffro i’r farchnad, ond y buddsoddwyr sefydliadol a manwerthol oedd yn ddigon anffodus i geisio trafod ar y diwrnod hwnnw neu oedd wedi rhoi cyfyngiadau ar eu harchebion i mewn i’w brocwyr o flaen amser i amddiffyn eu ‘downside’.

 
Yr ydwyf wedi galw ar i farchnadoedd Ewrop ystyried dychwelyd i’r hen system o oblygiadau gwneuthurwyr y farchnad, fel y byddai darparwyr hylifedd HFT yn gweithredu fel gwneuthurwyr marchnad penodedig mewn nifer penodol o stociau. Os ydynt wir yn darparu hylifedd, yn elwa ar ad-daliadau am eu gweithredoedd, fe ddylen nhw hefyd gymryd y cyfrifoldebau sy’n mynd law yn llaw â hynny – sef eu gwahardd rhag cyffroi’r farchnad yn gyfan gwbl pan fo pethau’n anodd.

 
Tra nad ydy marchnadoedd Asia eto’n darparu’r un raddfa â marchnadoedd yr UE ac America, mae’n glir nad ydy hyn bellach yr un mor gyfyngiadol ag yr oedd hi’n arfer bod. Mae’r dechnoleg a grëwyd mewn mannau eraill yn rhad i’w mabwysiadu ar gyfer defnydd yn Singapore, Tokyo a Hong Kong – yn enwedig gan fod y cyfnewidfeydd yn gweld buddiannau’r dechnoleg uwchraddio i gynyddu cyflymderau ac i weithio gyda’i gilydd mewn ffyrdd eraill fel yr hyn a drafodir ar hyn o bryd trwy ASEAN. Efallai nad oedd digwyddiad cwymp chwim yn Asia, ond mae sôn bod algorithmau heb eu rheoli yn bodoli ac mae’r arfer o’u defnyddio yn bendant yn cynyddu.

 
Tra bod hyn, heb amheuaeth, o fudd i Asia, fe fyddwn yn gofyn am bwyll. Mae rheoleiddwyr dan bwysau i ymlacio’r rheolau er mwyn symud gyda’r amseroedd. Mae’n rhaid sicrhau nad yw hylifedd yn nod ynddo’i hun. Gwnewch yn sicr mai anghenion y buddsoddwyr a’r economi go iawn sydd bwysicaf – diben y marchnadoedd ariannol yw gwasanaethu’r economi trwy ddarparu fforwm i’r buddsoddwyr sianelu cyllideb i fusnes, nid ydyw’n faes chwarae i ganolwyr ariannol elwa ohono.

 
Mae’n sicrhau hygrededd yn y farchnad ar bob amser i bawb sy’n ymgymryd yn y farchnad a dyna pam bod Ewrop erbyn hyn yn ceisio gweithredu’r un egwyddorion MiFID, sef tryloywder ac amddiffyniad i fuddsoddwyr i’r cynnyrch ariannol i gyd gan gynnwys incwm penodedig, FX a deilliadau. Mae profi pwysau’r lleoliadau a’r algos sy’n cael mynediad iddynt yn arferol wrth i’r chwilio am hylifedd ddod yn fwy sensitif o ran amser mae’n rhaid i strwythur y farchnad a’r safonau adrodd yn ôl fod yn gadarn. Fe ddylai uchelgais y G20 na ddylai unrhyw gyfrannwr yn y farchnad neu gynnyrch fodoli heb ei reoleiddio fod yn gam cyntaf i’r fframwaith rheoleiddio.
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl