Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Rheoleiddiad ariannol yr UE yn debycach i ddarostyngiad na chydweithrediad

Mae gan gydlynydd Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol y CDE (ECR) bryderon ynghylch rheolydd Ewrop gyfan

Brwsel, Medi’r 23ain 2009, Grwp Y CDE


Fe ddywedodd Kay Swinburne ASE, Cydlynydd Materion Economaidd ac Ariannol dros Grwp y Ceidwadwyr a Diwygwyr yn Senedd Ewrop, nad yw’r argymhellion a gyhoeddir gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw i sefydlu bwrdd risg ledled Ewrop a thri o bwyllgorau gwarchod i oruwchwylio banciau, gwarannau ac yswirwyr yn mynd yn ddigon pell i amddiffyn rôl rheolyddion cenedlaethol.

Fe fydd gan Fwrdd Risg Systemig Ewropeaidd, sy’n debygol o gael ei arwain gan Fanc Canolog Ewrop, bwerau i ganu larwm os ydyw’n synhwyro bygythiadau i’r system ariannol. Mae’n bosib y bydd ganddo’r pwer i orfodi gwlad i weithredu, hyd yn oed os bydd y goruwchwyliwr cenedlaethol yn anghytuno gyda’r gweithrediad.

Fe sefydlir tri o gyrff eraill hefyd – Awdurdod Bancio Ewrop, Awdurdod Marchnadoedd a Gwarannau Ewrop, ac Awdurdod Pensiynau Galwedigaethol ac Yswiriant Ewrop – i greu safonau newydd ar gyfer goruwchwylio ac i sefydlu rheolau cyffredin ledled yr UE.

Tra’n cydnabod gwerth cydlynu byd-eang gwell a chyd-drefniant trwy oruwchwyliadau ariannol yn Ewrop a bedwar ban byd, fe fydd Dr Swinburne yn ceisio cryfhau annibyniaeth cyrff goruwchwylio cenedlaethol pan fo’r argymhellion yn cael eu trafod yn Senedd Ewrop.

Fe ddywedodd hi:

“Fe ddylem groesawu llyfr rheolau cyffredin ond mae’n rhaid i benderfyniadau goruwchwyliol ynghylch cwmnïoedd unigol aros ar lefel yr aelod-wladwriaethau cenedlaethol.

“Rydym ni angen system rhybuddio gynnar a chref ar lefel yr UE a fydd yn monitro, enwi a chywilyddio gwledydd sy’n caniatáu risg ormodol. Fodd bynnag, fe fydd bwrdd risg ledled Ewrop yn gorff mawr a thrwsgl ac nid yw’n sicr y bydd yn darganfod risgiau systemig yn fwy effeithiol na’r cyrff a ddaeth o’i flaen. Mae’n rhaid i’r bwrdd aros yn rhydd o ddylanwad ymyrraeth wleidyddol.

“Mae’n pryderon mawr yn ymwneud â’r pwer a fydd gan y cyrff goruwchwylio i wrthod dymuniad rheolyddion cenedlaethol.

“Fe fydd yr amddiffyniadau y mae’r comisiwn yn honni ei fod wedi’u drafftio i mewn i’r cynlluniau yn annigonol i atal Banc Canolog Ewrop rhag trawsfeddiannu ‘cymryd-risg’ ledled Ewrop. Yn y pen draw, mae lefel synhwyrol o risg yn rhan allweddol o ddiwydiant gwasanaethau ariannol ffyniannus ac mae rheolyddion cenedlaethol yn deall cyflyrau’u marchnadoedd yn well.

“Mae cwestiwn difrifol ynghylch rôl Banc Canolog Ewrop ym Mwrdd Risg Systemig Ewrop o ystyried nad yw 11 o wledydd yn Ardal yr Ewro.

“Rydym ni angen cael y strwythurau’n iawn ac ni ddylai penodiad posib Mervyn King dynnu sylw o’r prif bryderon am golli rheolaeth genedlaethol. Rydym yn ceisio creu strwythur goruwchwylio i’r dyfodol agos ac ni ddylai penderfyniadau mor bwysig â hyn ddibynnu ar benodiad un dyn.”

“Er ein bod yn cefnogi marchnadoedd ariannol a reolir yn dda, rydym yn credu y dylid anelu unrhyw newidiadau i’r fframwaith goruwchwylio at adfer hyder yn y system ariannol a gwella ansawdd y goruwchwyliad cyd-drefnedig y tu mewn i’r UE ac yn fyd-eang.”
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl