Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Fe fydd Treth ar Drafodion Ariannol yn gwaethygu problemau Ewrop, yn lle eu datrys, Strasbwrg, 23.05.12

Fe gafodd ASEau eu rhybuddio heddiw y byddai Treth ar Drafodion Ariannol yn beth gwael nid yn unig i Brydain, ond i Ewrop gyfan.
 
 
Fe ddywedodd Kay Swinburne, llefarydd y Ceidwadwyr ar faterion economaidd ac ariannol yn Senedd Ewrop, ei bod yn bryd i wleidyddion yr UE fod yn onest am y niwed y byddai’r dreth yn ei achosi i gynilwyr Ewrop, i’w heconomi ac i’w sefydlogrwydd ariannol.
 
 
Cyn pleidlais yn sesiwn lawn Strasbwrg ar yr egwyddor o dreth ledled yr UE, fe ddywedodd hi: “Rhywun yn pryunu ty yn Sbaen ac yn talu €2,000 ychwanegol ar forgais cyffredin [1]; pensiynwr yn Yr Almaen yn colli 4% o elw ar ei fuddsoddiadau opsiynau ecwiti [2]; menter fychan neu ganolig ei maint yn Ffrainc yn wynebu talu 90% yn fwy ar gyfer ymddiogelu cyfnewidfeydd tramor [3] – dydw i DDIM yn disgrifio effeithiau bancio ysglyfaethus neu sioc economaidd allanol. Dydw i ddim ond yn egluro’r hyn mae cefnogwyr y Dreth ar Drafodion Ariannol yn fodlon ei orfodi ar eu hetholwyr mewn ymgais annoeth i wneud i rywun – i unrhyw un – dalu am argyfwng ariannol 2008.
 
 
“Dydy hi ddim yn gyfrinach fod y Deyrnas Unedig yn debygol o golli’r mwyaf o gyflwyno treth o’r math hwn. Ond dydw i ddim yma i ddadlau yn erbyn y Dreth ar Drafodion Ariannol fel Prydeinwraig, ond fel Ewropead sy’n pryderu am les ein heconomi a chyfoeth dinasyddion Ewrop yn y dyfodol.”
 
 
 
Fe ddywedodd Dr Swinburne, ASE Ceidwadol Cymru, nad oedd y drafodaeth ynglyn â’r Dreth ar Drafodion Ariannol yn wrthrychol nac ychwaith yn seiliedig ar dystiolaeth o’r cychwyn cyntaf.
 
 
Yn lle, fe roedd y Comisiwn a nifer o Aelodau Senedd Ewrop wedi esgus y byddai’i heffeithiau’n fach iawn ac y byddai’n deg ac y byddai’n ymarferol ar sylfaen ryngwladol – pan na fyddai hynny’n wir. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer y bobl fyddai’n colli’u swyddi oherwydd y ffaith na fyddai cwmnïoedd yn gallu ymddiogelu’u risgiau a’r pensiynwyr fyddai’n talu mwy oherwydd y Dreth ar Drafodion Ariannol ar eu cynilion bywyd.
 
Fe ddywedodd hi: “Rydyn ni’n wynebu hinsawdd economaidd ofnadwy ac mae llawer o waith eto i’w wneud cyn y gallwn ni honni ein bod wedi diogelu’r marchnadoedd ariannol neu eu bod nhw o fwy o fudd i’r economi go iawn. Fodd bynnag, fe fyddai gwneud i’n hetholwyr gredu y byddai’r dreth hon yn mynd â ni’n agosach at degwch a thwf yn gelwyddog ac yn ymyrraeth o’n gwaith sylweddol ym maes y gwasanaethau ariannol.”
 
Fe wrthwynebodd y Ceidwadwyr cynnig y Dreth ar Drafodion Ariannol, ond fe gafodd ei gymeradwyo gan fwyafrif sylweddol o’r ASEau. Fodd bynnag, mae’r Prif Weinidog David Cameron wedi dweud y bydd y DU yn rhoi feto ar y cynnig yng Nghyngor Ewrop ac mae disgwyl i sawl aelod-wladwriaeth arall wneud yr un peth.
 
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl