Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Cyfarwyddyd Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol. Strasbwrg, 13.12.10

Rydw i wedi ei chael hi’n anodd esbonio wrth y rheini nad ydynt yn gyfarwydd â jargon ariannol beth yn union mae fy adroddiad ar ‘byllau tywyll’ yn ei gyfeirio ato fe – yn fy ngrwp i, mae pobl wedi’i alw yn “adroddiad ar byllau nofio” sawl gwaith. Mae’r adroddiad yn cyfeirio at fasnachu mewn offerynnau ariannol ac mae’n cynnwys pyllau tywyll, sef masnach ariannol mewn cyfranddaliadau a wneir heb dryloywder cyn-fasnach – cyfeirir atynt yn aml fel masnach guddiedig. Dyma asesiad o weithrediad Cyfarwyddyd Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol 2007 o ran ecwiti ac ymgais i ddelio â’r materion strwythurol sydd yn amlwg yn y marchnadoedd ecwiti. 

Er natur dechnegol y gwaith hwn, mae’r drafodaeth lefel uchel a gafwyd ar y pwnc yn y pwyllgor yn rhoi boddhad i mi ac yr ydwyf yn falch bod gwaith caled fy nghydweithwyr wedi derbyn cefnogaeth ar draws y grwpiau gwleidyddol i gyd – gan droi 194 o newidiadau yn 26 cyfaddawd yr oedd y rhan fwyaf o’r grwpiau yn hapus i’w cefnogi.
 

 
O ystyried amseriad adroddiad INI a’i ddiweddglo yn y senedd yr wythnos yma, credaf fod Senedd Ewrop wedi ychwanegu’n sylweddol at ymgynghoriad diweddar y Comisiwn ar adolygiad MiFID – neu MiFID II, sy’n ystyried llawer o’r materion a godwyd yn y Senedd. 

Trwy’r adroddiad yma, mae Senedd Ewrop wedi gofyn am nifer o ymchwiliadau i mewn i’r llwybrau masnach y rheolir ar hyn o bryd dan MiFID ac mae’n gofyn am ddadansoddiad fain i sicrhau bod y llwybrau sy’n darparu gwasanaethau cyfatebol yn cael eu rheoli i lefel ddigonol. Credaf ei bod yn bosib bod y Comisiwn, trwy eu dogfen ymgynghori, wedi mynd cam ymhellach. Trwy ehangu’i ddiffiniad o gyfleusterau masnach trefnedig i gynnwys pob llwybr sy’n dod â phrynwyr a gwerthwyr ynghyd, fe fyddai modd cau blwch sylweddol – ond fe fyddai’r datrysiad hwn yn sicrhau bod cymesuredd yn parhau trwy ganiatáu gwahanrediad o fewn y categorïau ar gyfer marchnadoedd rheoleiddiedig. MTFs, SIs, BCNs a phlatfformiau deilliadol.
 

 
Fe ddylid croesawu’r archwiliad newydd sy’n cael ei awgrymu i weithredwyr “pyllau tywyll” gan fuddsoddwyr oherwydd bod nhw’n darparu amddiffyniad o’r farchnad ehangach mae’r posibilrwydd o’u camddefnyddio yn aros. 
Fe ddylai caniatáu mynediad i reoleiddwyr i fodelau busnes sicrhau eu bod yn parhau yn lle all ymdopi ag archebion eu clientiaid heb eu galluogi i ehangu i lefelau a fyddai’n effeithio ar ddarganfod pris neu orchuddio camddefnydd yn y farchnad.

 
Mae’r fasnach a wneir dan ildiadau MiFID ar hyn o bryd yr un mor bwysig a’r swm o fasnach a ddigwydd mewn BCNs preifat. Mae Senedd Ewrop a’r Comisiwn yn cytuno bod angen diwygio’r rhain a bod angen safoni’u gweithrediad ar draws yr UE – ni ddylai’r posibilrwydd o arbitrais ar draws aelod-wladwriaethau’r UE fod yn bosib rhagor.

Yn ystod ysgrifennu’r adroddiad hwn a’i newidiadau mae’n glir mai’r diffyg mwyaf mewn gweithredu MiFID yw’r diffyg o ran fersiwn y farchnad am gwlwm yn ymddangos. Ni all buddsoddwyr yn yr UD ddeall sut y gallwn ni, yn yr UE, weithredu heb ddull tebyg. Yn gyffredinol, mae’r diwydiant wedi derbyn, yn enwedig mewn grwpiau buddsoddi, ei bod yn angenrheidiol, ond yn ystod y blynyddoedd ers cyflwyno MiFID, nid yw’r chwaraewyr yn y farchnad wedi dod ynghyd i’w ddarparu.

 
Yn debyg iawn i’r Comisiwn, mae Pwyllgor ECON yn anhapus i fynd y tu hwnt i gytundeb ar yr Approved Publication Arrangements, neu drefn APA – gan ei fod i’w weld yn rhywbeth lle mae datrysiad marchnad fforddiadwy fe fydd yn fethiant yn y farchnad os oes rhaid deddfu ar ei gyfer. Ond mae’n destun embaras bod diwydiant mor arloesol â’r diwydiant gwasanaethau ariannol heb lwyddo i’w greu. Os na ddeir o hyd i ddatrysiadau trwy’r farchnad yn fuan, cytunaf yn llwyr gyda’r Comisiwn bod angen deddfu ar ei gyfer.

 
Mae’r materion meicrostrwythurol sy’n effeithio ar y marchnadoedd ecwiti wedi bod yn destun llawer o drafod ar y pwyllgor. Fe ddaethpwyd i gytundeb bod archebion fflash, spwffio a phingio yn annheg neu’n anghywir, fodd bynnag, yr oedd yn anos o lawer i’r pwyllgor gytuno ar rôl rhai o’r rheini sy’n ymwneud â’r farchnad a chostau sylfaenol a buddion strategaethau masnachu amlder uchel. Fodd bynnag, heb ddata clir mae’n anodd dod i gasgliad pendant ar werth y rôl ac felly mae’n rhaid i’r rheoleiddwyr barhau i ddadansoddi fel blaenoriaeth cyn i ni awgrymu gweithrediadau deddfol a allai fod yn niweidiol i lyfnder marchnadoedd Ewrop.

 
Mae’r Comisiwn trwy eu hymgynghoriad wedi ymateb i’n hymbil am ragor o ddata, ymchwiliadau ac astudiaethau pellach. Mae’n archwilio’r posibilrwydd o gyflwyno Trader Ids a marcio’r fasnach hynny a wneir trwy algorithmau, fodd bynnag, mae eu hawgrymiadau i gyflwyno cyfnodau tawel angenrheidiol yn gam ymhellach nag awgrymiadau’r pwyllgor yn absenoldeb tystiolaeth glir ac fe allai danseilio effeihioldeb a llyfnder y farchnad. 

Mae pryder Senedd Ewrop am gwymp sydyn ym marchnadoedd UDA wedi derbyn sylw uniongyrchol gan y Comisiwn. Fe gyflwynon nhw fesurau wedi’u cydlynu ar draws platfformiau’r UE ynghyd â phrofi systemau electronig a chyfiawnhau algorithmau i reoleiddwyr. 

Yn sylfaenol, mae’n rhaid sicrhau cywirdeb ein marchnadoedd ariannol – nid ydynt yn bodoli er mwyn i bobl yn y canol fasnachu â’i gilydd yn unig, ond maen nhw yna i ddarparu marchnad i fuddsoddwyr fuddsoddi arian mewn busnesau a chorfforaethau sy’n gweithredu yn yr economi. Mae’n rhaid gwarchod y gweithrediad hanfodol hwn yn y farchnad ac wrth i ni fynd trwy broses ddeddfwriaethol MiFID II.
 
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl