Ceidwadwyr Cymreig yn Senydd Ewrop
Dr Kay Swinburne ASE

Cyfarwyddyd Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol, Efrog Newydd, 08.12.10

 
Mae’n siwr mai Cyfarwyddyd Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol 2007 oedd  deddfwriaeth fwyaf dylanwadol yr UE ar gyfer marchnad sengl Ewropeaidd mewn gwasanaethau ariannol ac fe ymdrechodd yn bennaf i hyrwyddo cystadleuaeth, hybu tryloywder a darparu marchnadoedd teg ac ecwitïol ar gyfer pob chwaraewr yn y farchnad. I’r perwyl hwn, mae wedi bod yn brosiect llwyddiannus.
 
 
Fel pobl sy’n ymgymryd yn y farchnad fe fyddwch chi’n gwerthfawrogi’r rôl bwysig mae’r marchnadoedd ariannol yn ei chwarae yn yr economi go iawn, yn enwedig y rôl mae’r marchnadoedd ecwiti yn ei chwarae mewn codi cyfalaf i gorfforaethau gefnogi’n twf economaidd. Felly, o ystyried eu pwysigrwydd hanfodol, mae’n rhaid sicrhau bod ein marchnadoedd yn wydn, yn sefydlog ac yn effeithiol ac yn bennaf oll, yn deg ac yn ecwitïol fel bod y rheoleiddwyr yn gallu darparu amddiffyniad digonol i’r buddsoddwyr.
 
 
Mae newidiadau sylweddol wedi bod i strwythur y farchnad ar ôl gweithredu MiFID, gyda chynnydd yn y nifer o lwybrau masnach ar draws y sbectrwm gan gynnwys y cyfnewidfeydd traddodiadol, sy’n golygu yn Ewrop o leiaf un ym mron bob gwlad yn yr UE, 138 o Gyfleusterau Masnachu Amlochrog – MTFs, sy’n gyfateb i ATS yr UDA, nifer cynyddol o BSCs a sawl Mewnolwr Systemig. Fe welwyd cynnydd aruthrol hefyd yn swm y fasnach a maint y trafodion hynny ac ymddangosiad technoleg masnachu awtomataidd cyflymder uchel iawn.
 
 
Mae strwythur y farchnad electronig wedi agor y drws ar gyfer chwaraewyr o fath broffesiynol newydd sbon. Mae’r Gwneuthurwyr Marchnad arbenigol wedi diflannu i raddau helaeth wrth i strwythur newydd y farchnad esblygu.
 
 
Yn Ewrop, fel yn UDA, mae cwmnïoedd masnachu perchenogol erbyn hyn yn chwarae rôl fwyfwy pwysig mewn darparu hylifedd trwy systemau masnachu soffistigedig a fedr gyflwyno degau o filoedd o archebion i bob record.
 
 
Rydw i wedi gwneud ymchwil sylweddol ac ysgrifennu adroddiad i Senedd Ewrop sy’n dadansoddi gweithrediad y marchnadoedd ecwiti ar ôl gweithredu MiFID, fydd yn gosod cyfeiriad y ddeddfwriaeth sy’n dod y flwyddyn nesaf. Er bod cytundeb wedi bod ymysg gwleidyddion yr UE bod rhagor o gystadleuaeth trwy’r llwybrau wedi arwain at gostau gweithredu llai a chynigion mwy eu maint, fe gafwyd pryderon a chwestiynau hefyd yn enwedig parthed ansawdd y broses darganfod pris a chwestiynau am y newidiadau i strwythur y farchnad – sef a oeddent wedi tanseilio’r maes chwarae teg sy’n angenrheidiol i amddiffyn buddsoddwyr, i gasglu cyfalaf ac i sicrhau marchnadoedd cyfalaf gwydn. Yn bennaf, mae fy adroddiad yn galw am i ddata gael ei chasglu a’i dadansddi cyn cyflwyno rheoleiddiad adolygiad MiFID.
 
 
Roedd cwymp Mai’r 6ed yn fethiant sylweddol yn y farchnad. Dim ond y ffaith bod marchnadoedd yr UE wedi cau wnaeth arbed yr UE rhag ei dioddef – felly mae angen system o ddulliau wedi’u cydlynu i stopio hyn rhag digwydd. Fe ddylid eu safoni ar draws pob un o 27 aelod yr UE a phob llwybr masnach. Mae’n glir bod angen profi bob strwythur yn y farchnad a systemau technolegol ar gyfer dibynadwyedd. Mae’n rhaid i’r rheolau sy’n llywodraethu’n marchnadoedd ecwiti gadw i fyny â’r newidiadau yn y farchnad er mwyn cadw hyder corfforaethol a’n buddsoddwyr.

 
Dros y naw mis diwethaf, rydw i wedi bod yn ystyried y materion llu a godwyd cyn adolygiad MiFID neu MiFID II fel y’i gelwir erbyn hyn. Mae termau fel ‘cydleoliad’, ‘mynediad noddedig’, ‘spwffio’ a ‘phingio’ erbyn hyn yn golygu rhywbeth i fi ac i’m cydweithwyr yn Senedd Ewrop – ond, ar ôl mynd trwy’r holl acronymau ac wedi derbyn sawl esboniad a dod i’w deall, fe sylweddolais fy mod i’n troi mewn cylch. Mae pob un o’r Broker Dealers, llwybrau masnach a’r cwmnïoedd masnach berchenogol wedi esbonio i fi sut maent yn darparu hylifedd a chreu marchnadoedd, ond tra bod y dechnoleg yn gwneud eu gweithgareddau’n fwy soffistigedig, mae’r cwestiwn yn parhau a ydynt mewn gwirionedd yn hyrwyddo prif bwrpas y marchnadoedd ariannol – sef troi cyfalaf yn arian ar gyfer busnesau?
 
 
Fel deddfwyr, mae’n rhaid i ni ystyried y platfformiau i gyd ac arloesedd yn nhermau’u prif bwrpas yn y farchnad, gan sicrhau nad ydym yn creu marchnadoedd sy ond yn gwasanaethu canolwyr ariannol ond yn darparu lle masnachol go iawn er mwyn i gyfalaf gael ei chodi ac i fuddsoddwyr gael eu gwobrwyo.
 
 
Yn sylfaenol, fe ddylai cyflymder yn y farchnad arwain at farchnadoedd mwy effeithiol, amrediadau tynnach a rhagor o hylifedd – pob un yn fuddiol i fuddsoddwyr. Ond mae llawer o fuddsoddwyr yn penderfynu osgoi’r marchnadoedd goleuedig ac yn ffafrio pyllau tywyll, systemau traws-frocer (BCSs) – gan dalu arian ychwanegol i osgoi chwaraewyr yn y farchnad sy’n defnyddio strategaethau masnachu amlder uchel iawn.
 
 
Yn y cyd-destun hwn, mae’n debyg nad y cyflymder y mae’r trafodion yn digwydd ynddo fe yw’r broblem, ond o bosib y strategaethau mae rhai masnachwyr yn eu gweithredu a gallu cyfyngedig y rheoleiddwyr i’w llywodraethu, gan gynnwys y gallu i fonitro ar gyfer ymddygiad a allai achosi niwed.
 
 
Dyma ddylai canolbwynt MiFID II – mechanwaith gwell i oruwchwylio’r farchnad fel bod goruwchwylwyr yn gwybod yn union beth sy’n mynd ymlaen.
 
 
Sut mae’n bosib gwybod pa ymarferion yn y farchnad sy’n fuddiol os nad oes tystiolaeth go iawn? Sut allwn ni archwilio a ydy cydleoliad yn darparu maes chwarae annheg pan y’i defnyddir mewn ffyrdd hollol wahanol ar gyfnewidfeydd gwahanol? Sut allwn ni asesu natur yr hylifedd sydd ar gael yn y farchnad a sut ydyn ni felly yn gwella ansawdd a gallu buddsoddwyr i gael mynediad i’r farchnad?
 
 
Dyma pam dw i’n hapus i ddysgu am arloesedd yn gwasanaethu ochr prynu’r farchnad – buddsoddwyr yn chwilio am ddatrysiadau trwy’r farchnad i’r problemau maent yn eu hwynebu yn feunyddiol a mynnu gwasanaeth gwell o ddarparwyr yr isadeiledd.
 
 
Rydw i wedi bod yn gwylio datblygiad platfform diweddaraf ecwiti’r UD NASDAQ OMX's sy’n mynnu archeb maint lleiaf, trwy wobreuo maint, nid amlder y fasnach, ynghyd â datblygiad MTFs ar yr ochr prynu yn unig fel Liquidnet sy’n dewis adeiladu natur gudd i’w systemau er mwyn ffiltro’r chwaraewyr hynny sydd am gael mynediad i’w systemau.
 
 
Fe gafwyd trafodaethau ar y ddau ddull hyn gan reoleiddwyr ar ddwy ochr yr Iwerydd, ond, yn ffodus, does neb wedi ceisio cyflwyno datrysiadau blanced i farchnadoedd cyflawn. Y mwyaf o ddatrysiadau i’r farchnad ac opsiynau i fuddsoddwyr sy’n bodi i lenwi’r bwlch rhwng y gwendidau canfyddedig yn y farchnad a’i gallu i wasanaethau’i phwrpas gwreiddiol, y lleiaf o reoleiddiad fydd ei angen er mwyn llenwi’r bwlch.

 
Tra bod MiFID yn ymwneud yn bennaf ag amddiffyn buddsoddwyr, pwrpas MiFID II fydd lleihau risg systemig. Mae buddsoddwyr mawr o Ewrop wedi mynegi pryder am weithrediad marchnadoedd ecwiti yr UE ar hyn o bryd; yn bennaf, maen nhw wedi awgrymu nad ydy’r llwybrau masnach goleuedig yn cwrdd â’u hanghenion i fasnachu’n effeithiol ac yn deg ar raddfa fawr. Mae un o’r rhesymau y tu ôl i’w pryderon yn cynnwys gweithgareddau canolwyr ariannol proffesiynol eraill.
 
 
Mae’n rhaid i farchnadoedd fwynhau hyder eu buddsoddwyr a chwmnïoedd rhestredig ac mae’n rhaid i ddeddfwriaeth ddarparu fframwaith i’r farchnad sy’n darparu amgylchedd ddibynadwy, wydn a chyflym.
 
 
Mae Senedd Ewrop yn awgrymu bod angen gweithredu fel blaenoriaeth ar:
 
 
-          Wella ansawdd, cysondeb a safoni’r data a gedwid am fasnach fydd yn caniatáu ffurfio tâp Ewropeaidd cyfun. Mae cwestiynau ynglyn ag a ddylai hyn fod yn endid sengl neu’n ddatrysiad cystadleuol yn parhau. Ond mae cytundeb sylweddol erbyn hyn bod angen ffynhonnell ddata o’r math hwn.
 
-          Mae angen newidiadau strwythurol i rwystro mynediad noddedig heb ei ffiltro, i rwystro archebion fflash, sicrhau bod cydleoliad yn digwydd ar sylfaen deg ac i sicrhau bod pawb sy’n ymgymryd yn y farchnad yn uniongyrchol yn cael ei reoleiddio. Mae’n rhaid cael gwared ar yr eithriadau ar gyfer tai perchenogol, yn enwedig gan eu bod yn gyfrifol am swm sylweddol o fasnach.
 
-          Fe ddylai gyflwyno dulliau torri safonol ar draws pob llwybr gyda phrofion stres ar bob platfform technegol ac fe ddylai pob algorithm gael ei gyflwyno i’r rheoleiddwyr eu derbyn cyn eu cyflwyno.
 
-          Mae’r ASEau hefyd wedi galw am fesurau i annog mwy o drafodion ar lwybrau goleuedig.
 
 
Fodd bynnag, mae diffyg data a gwybodaeth wedi arwain at i’r adroddiad ganolbwyntio ar byllau tywyll ac HFT. Pam bod buddsoddwyr yn penderfynu defnyddio llwybrau tywyll a pham bod y duedd i fasnachu mewn BCSs yn cynyddu’n enfawr, hyd yn oed os yw hi’n dechrau o lefel isel yn Ewrop?
 
 
Fel deddfwyr, ac o ystyried rôl darganfod pris ar lwybrau goleuedig, mae’n rhaid i ni sicrhau nad yw masnach nad ydyw’n dryloyw yn tanseilio’r buddsoddwyr yn yr hir-dymor trwy gyfaddawdu ar weithrediad darganfod pris angenrheidiol y marchnadoedd.
 
 
Does dim dwywaith fod MiFID a’r strwythurau newydd ym marchnad yr UE wedi dod â manteision cystadleuol ac er y dylid croesawu’r dechnoleg newydd, mae’n rhaid i ni sicrhau bod y fframwaith deddfol yn cadw i fyny gyda’r amgylchedd fasnachu newydd.
 
 
Mae’n rhaid i ni asesu i ba raddau mae strwythur gyfredol y farchnad yn cwrdd â’i nod, sef marchnadoedd tryloyw, effeithiol a theg a sut y gallwn ni, yn ystod y broses o adolygu MiFID yn 2011 sicrhau maes chwarae teg i bawb sy’n ymgymryd yn y farchnad.
 
 
Fe lansiwyd papur ymgynghori Comisiwn Ewrop ar gyfer MiFID II ddoe ac mae’n cynnwys 143 o gwestiynau, y mae llawer ohonynt parthed strwythur y marchnadoedd ecwiti ond maen nhw hefyd yn cyfeirio at ehangu gofynion tryloywder MiFID i ddosbarthiadau eraill o asedau gan gynnwys bondiau a chynhyrchion deilliadol. Mae e hefyd yn cynnwys holl faes nwyddau a masnach mewn dulliau deilliadol – cwestiynau am beth yn union y dylai natur SEF Ewropeaidd fod ac awgrymiadau Packaged Retail Investment Products, trwy asesu sut y gallu MiFID fod yn berthnasol i’r grwp buddsoddi hwn.
 
 
Fe fydd yr ymgynghori yn parhau am 8 wythnos tan 2ail Chwefror ac rwy’n ymbilio arnoch chi i ddarparu tystiolaeth a data i’r Comisiwn yn ystod y cyfnod hwn. Fel arfer, fydd CE ond yn derbyn nifer bach o ymatebion o’i gymharu ag ymgynghoriad tebyg yn UDA. O ystyried y goblygiadau byd-eang i hyn, mae angen ymateb gynhwysfawr o’r sefydliadau ar yr ochr prynu i roi cydbwysedd i’r cyfraniadau.
 
 
Rwy’n ymbilio arnoch chi i gyd i ymuno â’r drafodaeth ac i helpu i ffurfio strwythurau newydd y farchnad yn Ewrop dros y misoedd i ddod.
Ymuno â’n Rhestr Bostio Cadw mewn Cysylltiad
Ceidwadwyr Cymreig
04/12/2013

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi rhoi statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig Ewropeaidd (PGI) i’r Pembrokeshire Early Potato adnabyddus o Orllewin Cymru.

Roedd y Pembrokeshire Early Potato yn un o dri chynnyrch fferm o ansawdd yn unig i dderbyn statws PGI heddiw.

Mae cynlluniau PGI yr UE yn diogelu enwau cynnyrch rhag cael eu camddefnyddio ac mae dros 1,200 o gynhyrchion eisoes yn cael eu diogelu o dan y cynlluniau hyn .

Wrth drafod y cyhoeddiad hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, fe ddywedodd Dr Kay Swinburne ASE - sy'n hanu o Orllewin Cymru:

"Rwyf wrth fy modd o weld bod y cais hwn i gael “Pembrokeshire Earlies” wedi’i ychwanegu at y gofrestr o gynnyrch PGI wedi cael ei gymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw.

"Mae ennill y statws mawreddog hwn yn gydnabyddiaeth glir o ansawdd uchel y cynnyrch nodedig rydym yn parhau i’w gynhyrchu yng Nghymru. Mae Pembrokeshire Early Potatoes yn llawn haeddu eu lle ochr yn ochr â'r cynnyrch adnabyddus o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd sydd eisoes yn ymddangos ar gofrestr y PGI."

26/11/2013


Roedd Kay yn hapus iawn i gynnal y digwyddiad hwn i ddathlu Addysg Uwch, Gwyddoniaeth ac Arloesedd yng Nghymru neithiwr yn Senedd Ewrop.  Mae'r digwyddiad yn adeiladu ar "Ddadansoddiad Strategol y Sector Addysg Uwch yng Nghymru, Asedau Nodedig" y Cyngor Prydeinig. Fe siaradodd nifer o arbenigwyr i rannu eu barn ar AU Cymru yn ystod y digwyddiad ac ar sut y gallai ddatblygu yn y dyfodol.

20/11/2013


Cyn y bleidlais ar ‘Adroddiad Fox-Hafner’ ar leoli Senedd Ewrop mewn un lleoliad yn unig, mae Kay a’r ASEau Ceidwadol eraill o’r DU, yn teimlo ei bod hi’n iawn i dynnu sylw at y ffaith fod gweithredu Senedd Ewrop mewn dau le yn costio £928,000,000. Ers cael ei hethol i Senedd Ewrop yn 2009, mae Kay wedi cefnogi dod â chyfarfodydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg i ben, rhywbeth fyddai’n arbed arian sylweddol i’r trethdalwyr.  

20/11/2013


Roedd Kay wrth ei bodd i gwrdd â Malala Yousafzai, a ddyfarnwyd Gwobr Hawliau Dynol Sakharov yr UE yn Senedd Ewrop heddiw.
 

Yn dilyn araith Malala yn Senedd Ewrop heddiw, fe ddywedodd Kay, “Rhoddodd Malala araith ysbrydoledig i Aelodau Senedd Ewrop heddiw. Rydw i’n fam i blant ifanc, a gobeithio y byddan nhw hefyd yn anelu at gyrraedd ei chyrhaeddiadau hi. Mae Malala yn fenyw ifanc eithriadol sy wedi gorchfygu adfyd oherwydd ei chymeriad cryf a’i chred gwaelodol mewn hawliau’r unigolyn i fwynhau ac I elwa ar addysg.”

12/11/2013

Roedd Kay yn hapus iawn i gwrdd ag aelodau o Grwp Ymchwil Uwch-weithgynhyrchu yn Senedd Ewrop, Brwsel, sef un o'r pedwar grwp a sefydlwyd mewn meysydd ymchwil allweddol i Gymru, i fanteisio ar gronfeydd ymchwil yr UE. Aeth cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, Bangor, Abertawe a'r Drindod Dewi Sant i Frwsel i ddatblygu'r perthynas. 
23/10/2013
Mae Dr Swinburne wedi rhoi ei chefnogaeth i’r argymhellion a wnaed mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan nifer o arweinwyr busnes, cyn cyfarfod arweinwyr Cyngor Ewrop yfory, sy’n tanlinellu pwysigrwydd gwaredu rhwystrau i gystadleurwydd busnes yn Ewrop a chael gwared ar ddeddfwriaeth feichus gan dorri tâp coch yr UE.


Y llynedd, fe ofynnodd Dr Swinburne i fusnesau Cymru ddweud wrth Gomisiwn Ewrop pa reoleiddiadau gor-feichus yr hoffen nhw eu gwaredu, gan ysgrifennu at fusnesau bychain ledled Cymru a thrwy ofyn i fusnesau Cymru ledled Cymru i ddweud wrthi hi am eu problemau tâp coch.
08/10/2013
Dydy sigaréts electronig
ddim bellach yn wynebu cael eu gwaredu o’r silffoedd gan yr UE ar ôl i’r ASEau Ceidwadol ddiwygio deddfwriaeth yr UE ar labelu tybaco yn llwyddiannus heddiw.


Fe arweiniodd yr ASEau Ceidwadol y gwelliant i drechu cynigion a fyddai wedi dosbarthu e-sigaréts yn gynhyrchion meddyginiaethol, sy'n golygu y byddai'n rhaid iddynt gael gweithdrefn awdurdodi rhy feichus a chostus, a fyddai'n mynd y tu hwnt i'r gweithdrefnau ar gyfer cynhyrchion tybaco traddodiadol... (Darllenwch ragor dan 'Erthyglau')18/09/2013
Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig Kay Swinburne wedi bod yn eistedd i lawr gydag arweinwyr ym maes biotechnoleg Ewrop i ddewis y pum ymgeisydd gorau i gystadlu ar gyfer yr EuropaBio Most Innovative EU Biotech SME Award eleni.

Fel aelod o’r pwyllgor barnu, mae Kay unwaith eto yn cefnogi’r wobr EuropaBio, sydd wedi denu ymgeiswyr o’r tri sector biotechnoleg – gofal iechyd, diwydiannol ac amaethyddol, ledled yr UE... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')
11/09/2013


Fe groesawyd pleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gan yr ASE Ceidwadol Cymreig Dr Kay Swinburne fel galwad i ddeffro yn y frwydr i arbed ieithoedd Ewrop sydd mewn perygl.

Fe gefnogodd yr ASEau adroddiad yn Strasbwrg sy’n alw ar i lywodraethau ledled yr UE i ddatblygu cynlluniau gweithredu i annog amrywiaeth ieithyddol barhaus.

Mae’r adroddiad, a ysgrifennwyd gan yr ASE Corsaidd, François Alfonsi, hefyd yn dweud y dylai llywodraethau fod yn “fwy sylwgar” i fygythiadau a allai arwain at ddifodiant ieithoedd.

Mae Dr Swinburne, a oedd yn gysgod adroddwr yr adroddiad, wedi dadlau y gellid ystyried y Gymraeg yn enghraifft cadarnhaol o adfywiad iaith y dylai cymunedau ledled yr UE ei ddilyn... (Darllenwch ragor o dan 'Erthyglau')

Cysylltu â ni
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn: 029 20628 685
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Plaid Wleidyddol Genedlaethol: Y Blaid Geidwadol
Grŵp Ewropeaidd: Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (CDE)

European Conservative and Conformist Group
© Hawlfraint Kay Swinburne 2013 – Cedwir pob hawl